Tin tức

Thông tin cần giải mã

  • 54365xp (pháo binh) - ở mặt trận bình long - phước long(1967-1971)
  • 54365xp (pháo binh) - ở mặt trận bình long - phước long(1967)
  • 54365xp (pháo binh) - ở mặt trận bình long - phước long(1967)
  • mt B - Mặt trận phía nam(1966)
  • Đoàn 70 - K5 - Mặt trận phía Nam(10/1972)

Download

Góp ý