Tin tức

Thông tin cần giải mã

  • p5 - (1966)
  • trÆ°á»ng quân chính B3. Äại Äá»i 9 kT phía nam T10 - ÄÆ°á»ng giây C05 - (1939-1969)
  • c2 d5 Äoàn 559 - ()
  • d35-Äoàn 384 - quảng trá»(1973)
  • phan khu 1 b2 - sai gon gia dinh(30-10-1968)

Download

Góp ý