Tin tức

Thông tin cần giải mã

  • Tiểu đoàn 3, trung đoàn 407, quân đoàn 14 - Biên giới phía Bắc(08/1983 )
  • d3,e407, quân đoàn 14 - Biên giới phía bắc()
  • Đ4-E4-kh - Mặt trận Phía nam(07/08/1968)
  • kh - mặt trận phía nam(1968-1970)
  • kh - mặt trận phía nam(1968 -1970)

Download

Góp ý